Вход

Оценка ценных бумаг

Оценка ценних бумагПри оцінці вартості цінних паперів враховуються багато факторів: інвестиційний інтерес до них, фінансовий стан емітента, його надійність, ліквідність паперу та його прибутковість, можливість конвертації, рівень інвестиційного ризику і т. д. Отже, підходи до оцінки різних інструментів можуть відрізнятися.

 

 

 

 

 

Вартість оціночних робіт з орієнтовним рівнем цін

Тип об'екта оцінкиВартість роботи, грн.Термін виконання, робочих днів

Пакет акцій, цінні папери:

- які котируються

- які  не котируються

від 1 500 грн

від 5 000 грн

3-15

Види вартостей цінних паперів
Залежно від цілей оцінки і використовуваного підходу розрізняють п'ять основних видів вартості цінних паперів:
   • Вартість номінальна, що дорівнює грошовій сумі, що вказується в бланку цінного паперу і в проспекті емісії (при документарній формі) або ж тільки в проспекті емісії (якщо форма бездокументарна). Номінальна вартість - величина постійна, що встановлюється в ході прийняття рішення про емісію, її можна змінити лише внесенням змін до проспекту емісії.
   • Вартість балансова (бухгалтерська), відображена в бухгалтерському балансі компанії-емітента. Вона являє собою найстабільніший за часом тип перемінної вартості паперів, оскільки на них не нараховується знос.
   • Вартість ринкова (курсова), що визначається балансом попиту-пропозиції на актив. Вона дорівнює вартості, за якою папір можливо продати на конкурентному ринку. Відображенням ринкових цін паперів є їх котирування.
   • Вартість дійсна (справедлива) - це ціна, яку даний вид паперів повинен був би мати, якби були враховані всі фактори, що формують його вартість.
   • Вартість ліквідаційна - визначається компенсацією, яку може отримати власник паперу при ліквідації емітента. Ліквідаційна вартість цінних паперів може бути як нижче, так і вище ринкової.
Цінний папір як об'єкт оцінки


Цінні папери як об'єкти оцінки мають ряд специфічних особливостей, таких, як:
   • Відсутність здатності до відтворення або заміщення. Цінні папери - це фінансовий актив з унікальними характеристиками, що випускається конкретним економічним суб'єктом. Покупець активу не може відтворити даний вид майна ні за яких умов.
   • Розподіл грошових потоків у часі. Економічне існування ряду цінних паперів (зокрема, акцій) умовно визнається нескінченним. Це створює труднощі в коректному прогнозі створюваних ними грошових потоків.
   • Нерівномірність грошових потоків. Грошові потоки, які генерують папери, в той чи інший момент часу розрізняються по величині. Нерідко це розходження дуже істотне. Наприклад, в один час на акції можуть не нараховуватися дивіденди, а в інший - весь чистий прибуток спрямовується на їх виплату.
   • Складність визначення ризику, пов'язаного з даним активом. Ризики виконання емітентом своїх зобов'язань (виплата дивідендів, погашення векселів та ін.) залежать від багатьох чинників, які не завжди можливо достовірно спрогнозувати.


Сутність основних підходів до оцінки вартості цінних паперів
Відразу звернемо увагу, що витратний підхід, що припускає визначення витрат на заміщення і відновлення оціночного об'єкта з урахуванням його застарівання (зносу), в даному випадку не застосовується. Причина тому - специфіка економічної сутності активу (відсутність здатності до відтворення або заміщення).


Застосування порівняльного підходу до оцінки цінних паперів полягає в тому, що величина вартості оцінюваного активу приймається рівною мінімальній ціні, по якій можливо придбати схожий актив порівнянної корисності. Порівняльний підхід для оцінки цінних паперів частіше використовується тоді, коли на ринку добре продаються і купуються аналоги оцінюваного паперу. Тоді для визначення ціни достатньо проаналізувати їх котирування. Якщо ж аналоги не котируються на ринку, тоді звертаються до котирувань паперів з порівнянним рівнем прибутку і ризику, а потім у розрахунки вносять відповідні коригування.
При дохідному підході до оцінки вартості цінних паперів передбачається, що потенційні інвестори паперу не заплатять за нього більше, ніж поточна прогнозна ціна майбутнього доходу від даного паперу. А емітенти не продадуть її нижче цієї вартості. Реалізується дохідний підхід, в основному, за допомогою методу дисконтованих грошових потоків. При цьому враховуються терміни погашення паперів, а також ризик неотримання доходу по них. Метод капіталізації в даному випадку застосовувати важко, оскільки створювані цінними паперами грошові потоки за часом дуже не рівномірні.


Особливості оцінки основних видів цінних паперів
Оцінка акцій
Основою для оцінки акцій служить визначення їх вартості як фінансового інструменту, здатного приносити прибуток його власникові. До способів отримання прибутку відносяться отримання дивідендів і зростання вартості акції, що пов'язано з поліпшенням фінансових показників компанії, розширенням її бізнесу і збільшенням вартості активів.

Таким чином, оцінка акцій може здійснюватися за такими показниками:
   • ринок капіталу
   • чисті активи
   • дивіденди


Вибір методу оцінки залежить від того, чи котирується на фондовому ринку дана акція. Якщо оцінювана акція котирується, то для оцінки необхідно розрахувати середньозважену її котирування на дату визначення вартості. Якщо ж оцінювані акції не обертаються на торгових майданчиках, то процес оцінки значно ускладнюється. Тут уже мова йде про оцінку всього бізнесу компанії, а потім про визначення частки її вартості, що припадає на оцінюваний пакет акцій.


Що спільного має оцінка акцій та оцінка бізнесу підприємства?
Як при оцінці акцій, так і при оцінці бізнесу в цілому, проводиться обов'язковий аналіз діяльності компанії, її фінансової стабільності та перспектив розвитку. Дані види оцінки мають в основі одні й ті ж методи і підходи (витратний, дохідний, порівняльний), проводяться за однаковим планом. Однак при оцінці акцій зазвичай не приділяється занадто велика увага детальній оцінці майнових об'єктів - нерухомості, обладнання, машин (в той час як при оцінки бізнесу - це важливий параметр). Таким чином, незважаючи на наявні невеликі відмінності, в цілому оцінка акцій та оцінка бізнесу відбуваються аналогічно.


У яких випадках потрібна оцінка акцій:
   • При здійсненні угод з купівлі - продажу акцій
   • При конвертації акцій, злиття або поділі акціонерних товариств
   • При переуступці боргових зобов'язань
   • При внесенні акцій до статутного капіталу іншої юридичної особи
   • При заставі
   • При ліквідації компаній
   • При передачі акцій в довірче управління
   • При спадкуванні
   • При складанні шлюбних контрактів та поділі майна подружжям, якщо до складу цього майна входять акції

Необхідні документи для оцінки акцій:
1. Правовстановлюючі документи емітента
   • Статут
   • Свідоцтво про реєстрацію юридичної особи
2. Відомості з цінних паперів емітента
   • Проспекти емісії цінних паперів
   • Звіти про випуски цінних паперів
   • Реєстр акціонерів, які володіють не менше 5% голосуючих акцій товариства
3. Бухгалтерська інформація емітента
   • Форма № 1 «Бухгалтерський баланс» за останні 3-5 років (або можлива кількість попередніх періодів)
   • Форма № 2 «Звіт про прибутки і збитки» за останні 3-5 років (або можлива кількість попередніх періодів)
   • Форма № 5 «Додаток до бухгалтерського балансу», довідки № 1 - 5 за останні 3-5 років (або можлива кількість попередніх періодів)
   • Висновки проведених аудиторських перевірок за останні 3-5 років (або можлива кількість попередніх періодів)
4. Загальна інформація про емітента
   • Інформація про наявність дочірніх компаній, філій, холдингів, фінансова документація по ним


   • Інформація про дивідендну політику емітента і величина виплачених дивідендів за останні 3-5 років
Даний перелік документів носить попередній характер і може бути розширений або скорочений після ознайомлення оцінювача із завданням на оцінку.
Всі надані копії документів повинні бути завірені печаткою компанії. Решта документів повинні бути підписані уповноваженою або відповідальною особою.
Для укладення договору на оцінку необхідно надати реквізити Замовника (для юридичної особи, П.І.Б. керівника розшифрувати повністю, на підставі якого документа виконує свої обов'язки, для фізичної особи паспортні дані)
Оцінка облігацій полягає в підсумовуванні і дисконтуванні грошових потоків, які утворює купонний дохід. Розрахунки проводять на підставі прибутковості аналогічного фінансового активу. Особливої уваги для визначення вартості облігації потребує визначення ставки дисконтування. Для цього фахівець вдається до докладного аналізу фінансового стану компанії-емітента, а також визначає його платоспроможність.


Розрахунок вартості облігації відбувається за такою схемою:
   • Прогнозуються грошові потоки, генеровані облігацією;
   • Обгрунтовується розмір ставки дисконтування;
   • Визначається ринкова вартість облігації (як поточна вартість грошових потоків)


Оцінка чеків і векселів
Чеки та векселі за своєю суттю є кредитно-розрахунковими інструментами. Оцінка в загальному випадку, проводиться аналогічно оцінці дебіторської заборгованості, яка здійснюється різними методами. Один з поширених способів такої оцінки проводиться так:
   • Задаються критичні рівні «дебіторки».

Документи, що мають відношення до заборгованості, яка перевищує дані рівні, ретельно перевіряються.
   • Решта документів (що не потрапили в критичну зону) піддаються контрольної вибірці.
   • Перевіряється достовірність сум, які відображені в обраних документах.
   • Аналізується істотність отриманих відхилень.

Основа оцінки векселя - визначення його вартості як фінансового інструменту, здатного приносити прибуток його власникові. Головними способами отримання прибутку є отримання процентів або придбання векселя за ціною нижче його номіналу.
Оцінка вартості векселів і детальний аналіз фінансових вкладень компанії дозволяють визначити їх реальну ринкову вартість і побудувати прогноз на їх прибутковість.


Фактори, що впливають на вартість векселя
   • Інформація про векселедавця
   • Вексельна сума
   • Термін платежу за векселем
   • Індосанти векселя
   • Наявність авалю

Необхідні документи для оцінки векселів:
1. Правовстановлюючі документи емітента
   • Статут
   • Свідоцтво про реєстрацію юридичної особи
2. Інформація про об'єкт оцінки
   • Копія векселя (з обох сторін)
   • Правовстановлюючий документ на вексель (договір купівлі - продажу, дарування, або інше)
3. Бухгалтерська інформація емітента
   • Форма № 1 «Бухгалтерський баланс» за останні 3-5 років (або можлива кількість попередніх періодів)
   • Форма № 2 «Звіт про прибутки і збитки» за останні 3-5 років (або можлива кількість попередніх періодів)
   • Форма № 5 «Додаток до бухгалтерського балансу», довідки № 1 - 5 за останні 3 - 5 років (або можлива кількість попередніх періодів)
   • Висновки проведених аудиторських перевірок за останні 3-5 років (або можлива кількість попередніх періодів)
4. Загальна інформація про емітента
   • Інформація про наявність дочірніх компаній, філій, холдингів, фінансова документація по ним

Даний перелік документів носить попередній характер і може бути розширений або скорочений після ознайомлення оцінювача із завданням на оцінку.


Всі надані копії документів повинні бути завірені печаткою компанії. Решта документів повинні бути підписані уповноваженою або відповідальною особою.


Для укладення договору на оцінку необхідно надати реквізити Замовника (для юридичної особи, П.І.Б. керівника розшифрувати повністю, на підставі якого документа виконує свої обов'язки, для фізичної особи паспортні дані).